Ouders


Als u uw kinderen op De Wijngaard inschrijft geeft u daarmee een deel van de opvoeding in  onze handen. Wij willen ouders betrekken bij de leerontwikkelingen van hun kinderen en bij de dagelijkse gang van zaken op de school. een goede samenwerking en afstemming bevordert het welbevinden van de kinderen.

U wordt op de volgende wijze geïnformeerd:
 

Schriftelijke informatie

 
De schoolgids en de kalender
Aan het begin van het nieuwe schooljaar brengen wij een schoolgids uit. In de schoolgids staat waar wij als school voor staan en hoe wij het onderwijs vormgeven. In de eerste schoolweek komt de jaarkalender op de website. De kalender geeft een overzicht van de geplande schoolactiviteiten.

 
De nieuwsbrief
Om de drie weken verschijnt op donderdag de nieuwsbrief. Deze wordt via de mail verstuurd en is ook rechtstreeks via de website te lezen. In de Nieuwsbrief leest u over belangrijke gebeurtenissen op school. Tevens toont de brief de agenda van de komende weken.
 
Rapportage
Driemaal in het jaar wordt een rapport meegegeven naar huis: in november, maart en juni/juli. Het rapport geeft een beeld van het functioneren van het kind in zijn jaargroep. Behalve de leerresultaten beoordelen wij ook de werkhouding, belangstelling en sociale ontwikkeling. Aan het einde van groep zeven krijgen de betreffende ouders de uitslag van de CITO-entreetoets. De ouders van leerlingen uit groep acht ontvangen in mei de resultaten van de CITO eindtoets. Ouders hebben het recht op inzage in het leerlingvolgsysteem van hun kind.
 

Mondelinge informatie

 

Informatieavonden
In september vindt een informatieavond plaats over het betreffende schooljaar van uw kind. Ook kunt u dan kennismaken met de leerkracht.
 
Rapportbesprekingen
Na de ontvangst van de rapporten in november en maart wordt u uitgenodigd voor een gesprek van tien minuten. Vooraf kunnen de ouders het werk van hun kinderen inzien. Na het uitgeven van de rapporten worden ouders in de gelegenheid gesteld de resultaten in te zien van het leerlingvolgsysteem. Daarin worden de leerresultaten door onafhankelijke toetsen vergeleken met het landelijk gemiddelde. Mocht u als ouders aan tien minuten niet voldoende hebben, dan kunt u een vervolgafspraak maken. Als u tijdens het lopend schooljaar vragen heeft over de resultaten van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.
 
Koffie-uurtje
Een aantal malen in het jaar organiseert de ouderraad een koffie-uurtje waar op informele manier diverse schoolzaken aan de orde kunnen komen. Het is ook een gelegenheid om met andere ouders kennis te maken.